Pravidla soutěže Marketér roku

Předmětem hodnocení projektů, přihlášených do soutěže Marketér roku, může být jakýkoli projekt v oblasti marketingu, realizovaný v příslušném roce.

Nutnou podmínkou účasti je zaslání vyplněné přihlášky a úhrada účastnického poplatku (ve výši 5.000,- Kč za projekt; soutěž Marketér roku Junior je bez poplatku). Přihlášku je možné buď vyžádat na sekretariátu České marketingové společnosti, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách České marketingové společnosti (viz odkaz zde).

Předmětem hodnocení přihlášených projektů je zejména posouzení vhodnosti forem realizace přihlášeného projektu, inovativnost použitých řešení, efektivita vynaložených prostředků a vyhodnocení realizovaného projektu z hlediska plánovaných cílů. Úspěšnosti své přihlášky můžete určitě pomoci, pokud v příloze připojíte informace o širším kontextu projektu. Tím mohou být například informace o využití výzkumu, jednotlivých fázích implementace, o využití zpětné vazby a průběžném vyhodnocování projektu, shrnutí přínosů projektu jak v ekonomické oblasti (nárůst tržeb, zisku, tržního podílu, návratnost investic), tak i přínosy neekonomické (posílení image značky, změny v chování zákazníka, rozsah naplnění očekávání apod.). Zároveň přihlášku doplňte krátkou fotodokumentací a dalšími podklady, prokazujícími efekt aktivity, jako jsou třeba tabulky, grafy, analýzy apod.

Soutěž Marketér roku je zaměřena na zviditelnění významných osobností marketingu. Přihlášku proto obvykle podává jednotlivec - ať již jde o autora projektu, jeho realizátora nebo o jeho uživatele. V odůvodněných případech je možné přihlášku podat i jménem realizačního kolektivu.

Hodnocení přihlášených projektů provádí odborná porota. Každý z porotců vyhodnocuje přihlášené projekty individuálně. O konečném pořadí přihlášených projektů rozhoduje celkový součet bodů, přidělených danému projektu jednotlivými porotci. V případech rovnosti bodů rozhoduje porota kolektivně na společném zasedání, které v případě potřeby svolá předseda/předsedkyně poroty. 

Přihlášky ke stažení