Regionální kluby ČMS

Regionální kluby České marketingové společnosti jsou organizovány na teritoriálním principu a sdružují se v nich členové ČMS působící na určitém území. V čele regionálních klubů stojí předsedové, v některých jsou ustaveny výbory klubu. Regionální kluby mají značnou autonomii jak v otázkách programu činnosti, tak v hospodaření.


Výbory sekcí a klubů

Členové sekcí a klubů si volí výbor, který se zpravidla skládá z předsedy, místopředsedy a podle potřeby dalších členů. Výbory sekcí a klubů, které hospodaří podle vlastního rozpočtu, musí být nejméně tříčlenné.

Regionální klub Ostrava

Ostravský klub byl od počátku svého vzniku velmi aktivní a pod vedením zakládající předsedkyně paní PhDr. Cecílie Klevarové, CSc. vyvíjel mimořádné aktivity jak na domácí půdě, tak i ve spolupráci s ostatními profesními subjekty. Byl vždy příkladem pro ostatní regionální kluby a z řad jeho členů také vyšlo v průběhu několika desetiletí nejvíce certifikovaných marketérů. Pro své členy uspořádalo vedení řadu konferencí, seminářů, besed i přátelských setkání, které z klubu udělaly mimořádně silnou profesní partu odborníků. Jeho přispěním vzkvétala celá Česká marketingová společnost a tmelící osobnost předsedkyně Cilky se stala neodmyslitelnou postavou všech významných aktivit a akcí ČMS.

Dlouho si nikdo nepřipouštěl, že by mohla, či spíše chtěla tuto bohulibou činnost i vyšlapanou profesní dráhu opustit, ale čas je neúprosný a stalo se. V letech 2018 - 2023 ji ve vedení Regionálního klubu Ostrava vystřídal pan Ing. Miloslav Cváček, Ph.D., který již dříve s vedením dlouhou dobu spolupracoval. Aktuální předsedkyní klubu je paní Ing. Pavlína Pelešková, Ph.D.

Pavlína Pelešková, RK Ostrava

Regionální klub Východní Čechy

Regionální klub České marketingové společnosti ve východočeském regionu pracuje v jednotlivých lokalitách v závislosti na osobnostech, které kromě běžných povinností přispívají svou aktivitou ke zvyšování marketingového vzdělávání a obecné osvěty v této oblasti. Někdy se jim to skvěle daří, jindy jsou úspěchy méně výrazné.

Trvalý vysoký standard v tomto směru drží dlouhá léta skupina odborníků v Pardubicích.  Nezastupitelnou úlohu sehrála a hraje docentka Marcela Kožená, která působí jako vysokoškolská pedagožka na zdejší univerzitě. Marketing se pro ni stal nejen profesí, ale také koníčkem. V říjnu 2021 požádala paní docentka prezidium České marketingové společnosti o uvolnění z funkce. Jejímu požadavku bylo vyhověno a do funkce předsedkyně byla k 1. 10. 2021 jmenována paní Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Kateřina Kantorová, RK Východní Čechy

Regionální klub Zlín

Kolem Zlína se sice vinic moc nenajde (respektive tam nejsou žádné), ale to neznamená, že by místní obyvatelé a marketéři neměli ke vzácnému moku kladný vztah. To se ostatně projevilo při několika seminářích a klubových setkáních, které překročily nejen hranice města, ale dokonce i regionu. V příjemném prostředí, které poskytli moravští vinaři, se konala společná sezení, jejichž cílem nebyla vždy jen ochutnávka a hodnocení mimořádných přírodních produktů, ale vážné debaty zabývající se marketingovými strategiemi a hledáním nových cest na domácí i zahraniční trhy, kde jsou moravské vinařské produkty stále více ceněny.

Předseda RK Zlín doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. působí v akademickém prostředí již čtvrtstoletí. Přednáší především Marketing a Marketingovou komunikaci. Regionální klub ČMS ve Zlíně by se chtěl zaměřit na intenzivnější spolupráci s podniky z regionu a orgány veřejné správy. Snahou je, aby setkání probíhala přímo ve firmách, kde by po krátké exkurzi následovalo posezení s marketingovým vedením firmy.

Vratislav Kozák, RK Zlín

Regionální klub Plzeň

Plzeň je strohá, akademická, mnohdy by se dalo říct, že trochu suchá. Ale zdání klame. Za klubovými večery, které svými tematickými náměty připomínají akademické univerzitní debaty (klub skutečně spolupracuje často s různými fakultami, takže srovnání je na místě), se skrývají velmi přátelská a živá setkání, které v bohatých diskusích vyřeší nejeden marketingový oříšek.

Dlouholetým předsedou klubu je ing. Pavel Novák, který svým iniciativním přístupem a zájmem o výměnu informací jednotlivých členů podněcuje aktivity přitahujícími nejen odborně školené marketéry, ale i laickou veřejnost se zájmem o marketingové dění. 

Pavel Novák, RK Plzeň