STANOVY zapsaného spolku Česká marketingová společnost, z.s.

Čl. 1
Název, sídlo, působnost

 1. Název spolku zní: Česká marketingová společnost, z.s.
  Jazykové mutace názvu:
  Czech Marketing Association, z.s.
  Société Tchéque de Marketing, z.s.
  Tschechische Marketing Vereinigung, z.s.
  Чeшckoe Mapkeтингoboe Oбщecтbo, z.s.
  Pro český název se užívá zkratky ČMS, pro anglický zkratky CMA.

 2. Sídlem spolku je Praha.

 3. Zapsaný spolek Česká marketingová společnost (dále též „Společnost“), je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob, které mají zájem vyvíjet činnost uvedenou v čl. 3 těchto Stanov.

 

Čl. 2
Právní postavení

 1. Společnost je právnickou osobou, která vznikla podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Společnost má právní osobnost (subjektivitu), nabývá práv a povinností vlastním jménem. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami, usneseními svých orgánů a příslušnými právními předpisy.

 2. Společnost je členem Českého svazu vědecko-technických společností.

 3. Společnost má právo:
  a) podílet se na založení právnické osoby nebo se účastnit jako společník nebo člen v jiné právnické osobě,
  b) stát se členem jiných společností a spolků, a to i mezinárodních.
  4. Společnost zastupuje navenek samostatně prezident a viceprezidenti.

Čl. 3
Hlavní činnost společnosti - účel spolku
Hlavní činností Společnosti (účelem spolku ve smyslu zákona) je:

a) spolupráce při uplatňování moderních marketingových metod řízení,
b) analýza marketingových metod a publikovaní získaných poznatků ve vlastním časopise a v jiných sdělovacích prostředcích,
c) podpora vysoce kvalifikovaného vzdělávání v oblasti marketingu a podnikatelských metod, a to samostatně nebo ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními institucemi a odborníky z oblasti teorie i praxe,
d) poskytování kvalifikovaného konzultačního servisu samostatně, jakož i na bázi kooperace s poradenskými institucemi,
e) navazování kontaktů v rámci členství v mezinárodních a národních organizacích prospěšných pro česká hospodářská zařízení, zprostředkování jim i  ednotlivcům členství v zahrani čních organizacích,
f) podpora prestiže marketingové profese a zviditelňování marketingových odborníků prostřednictvím udělování certifikátů,
g) pořádání soutěže Marketér roku.

 

Čl. 4
Členství ve Společnosti

 1. Členem Společnosti se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na činnosti Společnosti.

 2. Členové Společnosti jsou:
  a) fyzické osoby (dále též „individuální členové“),
  b) právnické osoby (dále též „kolektivní členové“),
  c) čestní členové (fyzické i právnické osoby).

 3. O přijetí individuálního nebo kolektivního člena rozhoduje na základě přihlášky prezidium Společnosti nebo výbor regionálního klubu. Čestné členství uděluje hlavní výbor Společnosti.

 4. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem dnem přijetí přihlášky, nebo dnem zaplacení prvního členského příspěvku, a to tím z obou dnů který nastane později.

 5. Členství zaniká:
  a) vystoupením,
  b) zrušením členství; členství může z důvodů porušování povinností člena podle čl. 5., resp. čl. 6. Stanov zrušit orgán, který rozhodl o jeho přijetí,
  c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce.

Čl. 5
Práva a povinnosti individuálních členů (fyzických osob)

 1. Individuální člen má právo:
  a) podílet se na činnosti Společnosti,
  b) volit a být volen do všech orgánů Společnosti,
  c) využívat služeb poskytovaných Společností v oblasti informací a zúčastnit se akcí jí organizovaných,
  d) předkládat návrhy, diskutovat a hlasovat o návrzích.

 2. Individuální člen má povinnost:
  a) dodržovat stanovy a usnesení orgánů Společnosti,
  b) podílet se na plnění úkolů Společnosti,
  c) svědomitě a čestně plnit úkoly a vykonávat funkce v orgánech Společnosti,
  d) řádně platit stanovené členské příspěvky.

Čl. 6
Práva a povinnosti kolektivních členů (právnických osob)

 1. Kolektivní členové mají právo:
  a) využívat služeb poskytovaných a zprostředkovaných Společností a jejími účelovými zařízeními,
  b) předkládat orgánům Společnosti návrhy na uspořádání akcí a vysílat na ně přednostně, případně za zvýhodněných podmínek své zástupce,
  c) získávat za zvýhodněné ceny publikace Společnosti,
  d) využívat zahraničních styků Společnosti a jejího členství v zahraničních organizacích,
  e) delegovat nejvýše 3 své zástupce, kteří požívají práv a mají povinnosti individuálních členů, s výjimkou povinností podle čl. 5, odst. 2. písm. d) těchto Stanov.

 2. Kolektivní členové mají povinnost:
  a) přispívat k realizaci odborných akcí pořádaných Společností, podporovat její činnost a pomáhat při vytváření podmínek pro dobrou práci jejích orgánů a členů,
  b) vytvářet v rámci své organizace podmínky pro zavádění marketingových metod do podnikatelské praxe,
  c) řádně platit stanovené členské příspěvky.

Čl. 7
Organizační struktura Společnosti

 1. Společnost se organizuje podle demokratických zásad.
 2. Orgány společnosti jsou valná hromada, hlavní výbor, prezidium společnosti, výbory sekcí a klubů, revizní komise a sekretariát společnosti. 
 3. Všechny orgány Společnosti vyjma valné hromady jsou voleny, rozhodují kolektivně, za svou činnost odpovídají orgánům, které je zvolily.
 4. Usnesení a opatření vyšších orgánů jsou pro nižší orgány závazná. Vyšší orgány projednávají připomínky orgánů nižších.
 5. Podle zájmů členů se Společnost člení na:
  a) odborné sekce a kluby,
  b) regionální kluby.
 6. Sekce i kluby se mohou podle potřeby dále členit.
 7. Odborné sekce, kluby a regionální kluby nejsou pobo čnými spolky, nemají právní osobnost (subjektivitu).
 8. Regionální kluby se mohou vytvořit v regionu, sdruží-li se v nich nejméně 5 členů Společnosti.
 9. Vznik sekcí a klubů schvaluje prezidium Společnosti na návrh nejméně 3 zainteresovaných členů společnosti.
 10. Prezidium Společnosti může rozhodnout o zrušení sekce nebo klubu, jestliže po dobu 1 roku nevyvíjí činnost, jestliže počet členů společnosti hlásících se k sekci nebo klubu klesne pod stanovenou mez nebo v případech, kdy činnost sekce nebo klubu  odporuje těmto Stanovám nebo obecně závazným právním předpisům.

Čl. 8
Orgány Společnosti

A. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti; schází se nejméně jednou za tři roky.
 2. Valnou hromadu svolává prezidium Společnosti. Požádá-li o to revizní komise nebo aspoň jedna třetina členů hlavního výboru, je prezidium povinno svolat valnou hromadu do tří měsíců od obdržení žádosti. Nestaneli se tak, svolá ji revizní komise.
 3. Valné hromady mají právo se účastnit všichni individuální členové Společnosti a pověření zástupci kolektivních členů podle čl. 6 odst. 1. písmeno e) těchto Stanov. Tito zástupci se pro účely tohoto článku Stanov považují za členy.
 4. Každý člen, který má právo účasti na valné hromadě Společnosti, má při hlasování jeden hlas.
 5. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. V případě, že byla valná hromada řádně svolána podle čl. 10 odst. 3. těchto Stanov, je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných.
 6. Valná hromada zejména:
  a) schvaluje, doplňuje a mění stanovy Společnosti,
  b) rozhoduje o zásadní koncepci práce Společnosti pro nejbližší období, stanoví rámcové směry činnosti,
  c) projednává zásadní odborné problémy týkající se účelu Společnosti,
  d) předkládá své návrhy příslušným státním a hospodářským orgánům,
  e) projednává a schvaluje zprávu o činnosti Společnosti za minulé období, 
  f) volí nejméně 12 členů hlavního výboru Společnosti,
  g) volí členy revizní komise,
  h) odvolává členy hlavního výboru a revizní komise,
  i) rozhoduje o zrušení nebo přeměně Společnosti.
 7. Usnesení valné hromady je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Ke změně stanov a k rozhodnutí o zrušení nebo přeměně Společnosti je nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.
 8. Hlavní výbor
  1. Hlavní výbor je řídícím orgánem Společnosti; je volen valnou hromadou na období tří let. Výbor má nejméně 12 členů. O počtu členů výboru rozhoduje valná hromada.
  2. Hlavní výbor řídí činnost Společnosti v období mezi zasedáním valné hromady, které odpovídá za svou činnost.
  3. Hlavní výbor zejména: 
     a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a stanoví úkoly Společnosti mezi zasedáními valné hromady,
     b) projednává a schvaluje plány odborné činnosti a vydává směrnice pro činnost sekcí a klubů,
     c) projednává a schvaluje zprávy o činnosti a účetní závěrku Společnosti,
     d) na návrh prezidia Společnosti kooptuje v období mezi valnými hromadami nové členy hlavního výboru.
  4. Hlavní výbor volí ze svého středu jednotlivé členy prezidia Společnosti.
  5. Hlavní výbor zasedá nejméně dvakrát do roka.
  6. Hlavní výbor se schází mimořádně na žádost alespoň jedné třetiny svých členů, prezidia Společnosti nebo revizní komise.

C. Prezidium Společnosti

 1. Včele Společnosti stojí prezidium Společnosti, které je nejméně tříčlenné. Je voleno hlavním výborem z jeho členů na dobu tří let. Prezidium je statutárním orgánem Společnosti.
 2. Mezi zasedáními hlavního výboru řídí činnost, zajišťuje plnění úkolů a odpovídá za řízení aparátu i účelových organizací Společnosti.
 3. Prezidium Společnosti volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty.
 4. Úkoly prezidia:
  a) stanoví zásady pro hospodaření orgánů společnosti, výši členských příspěvků a vydává pokyny pro organizační výstavbu Společnosti,
  b) navrhuje změny stanov a změny ve struktuře Společnosti, předkládá je ke schválení nejbližší valné hromadě,
  c) zřizuje jiné samostatné právnické osoby pro zabezpečení určitých druhů činnosti Společnosti,
  d) projednává záležitosti styků se zahraničními společnostmi a schvaluje plány zahraničních styků,
  e) řídí ediční činnost Společnosti,
  f) vypracovává konkrétní návrhy na spolupráci s ČSVTS a dalšími organizacemi,
  g) jmenuje a odvolává výkonného ředitele a tajemníka Společnosti a rozhoduje o jejich odměňování.

D. Výbory sekcí a klubů

Členové sekcí a klubů si volí ze svého středu výbor, který se zpravidla skládá z předsedy, místopředsedy a podle potřeby dalších členů. Výbory sekcí a klubů, které hospodaří podle vlastního rozpočtu, musí být nejméně tříčlenné.

E. Revizní komise

 1. Revizní komise je nejméně tříčlenná, je volena valnou hromadou na dobu tří let. Volí si ze svého středu předsedu.
 2. Revizní komise je odpovědná valné hromadě, která ji může odvolat. V mezidobí informuje o své činnosti hlavní výbor.
 3. Na vyzvání revizní komise je povinen svolat:
  a) prezident Společnosti do jednoho týdne prezidium Společnosti,
  b) prezidium Společnosti do jednoho měsíce hlavní výbor,
  c) hlavní výbor do tří měsíců valnou hromadu.
 4. Revizní komise se schází nejméně 2 x do roka. Usnáší se většinou hlasů svých členů.
 5. Předseda revizní komise má právo zúčastnit se zasedání prezidia a hlavního výboru Společnosti s hlasem poradním.

F. Sekretariát Společnosti

 1. Sekretariát Společnosti je orgánem zabezpečujícím chod Společnosti po organizační a technické stránce a je tvořen výkonným ředitelem Společnosti, tajemníkem Společnosti a případně dalšími osobami.
 2. Sekretariát realizuje rozhodnutí volených orgánů Společnosti a zajišťuje její běžnou činnost.
 3. Sekretariát zajišťuje výběr fyzických a právnických osob pro budoucí členství ve Společnosti a navrhuje jejich přijetí příslušným orgánům.
 4. Výkonný ředitel vydává v souladu s obecně závaznými právními předpisy vnitřní směrnice Společnosti včetně směrnic pro hospodaření, vedení účetnictví a BOZP.
 5. Výkonný ředitel má právo v souladu s rozhodnutím volených orgánů Společnosti zavazovat Společnost navenek v hospodářském styku. V tomto smyslu vykonává také práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům společnosti.
 6. Tajemník společnosti odpovídá za agendu spojenou s členstvím ve společnosti, případně s ukončením členství, a za výběr členských příspěvků.
 7. Tajemník společnosti vede přehled o činnosti sekcí a klubů a zodpovídá za finanční zajištění jejich činnosti prostřednictvím dotací nebo přímé úhrady nákladů v souladu s rozhodnutím volených orgánů Společnosti.
 8. Není-li obsazena funkce výkonného ředitele, přecházejí práva a povinnosti výkonného ředitele na prezidenta Společnosti.
 9. Není-li obsazena funkce tajemníka, přecházejí práva a povinnosti tajemníka na výkonného ředitele.

Čl. 9
Zásady hospodaření

 1. Hospodaření Společnosti je založeno na zásadě samofinancování.
 2. Spole čnost hospodaří podle rozpočtu, který vypracovává prezidium a schvaluje hlavní výbor.
 3. Činnost Společnosti je financována zejména z těchto prostředků:
  a) členských příspěvků členů Společnosti
  b) příjmů z činnosti hospodářských zařízení,
  c) příjmů z ostatních činností Společnosti,
  d) příjmů z darů a dotací.
 4. Za hospodaření Společnosti a hospodárné využívání jejích finančních prostředků odpovídá prezident Společnosti, v rozsahu udělených zmocnění pak též výkonný ředitel.
 5. Právo disponovat finančními prostředky mají pouze osoby pověřené k tomu volenými orgány Společnosti. Zpravidla - pokud volený orgán nerozhodne jinak - má právo disponovat finančními prostředky:
  a) na úrovni sekcí a klubů volený předseda výboru (v jeho zastoupení místopředseda),
  b) na úrovni sekretariátu výkonný ředitel a tajemník Společnosti.
 6. Na dispozičním příkazu vždy musí být podpisy nejméně dvou oprávněných osob. Při použití elektronického bankovnictví musí být příkaz zadaný jednou oprávněnou osobou autorizován jinou oprávněnou osobou.
 7. Při zrušení Společnosti musí o majetkovém vypořádání rozhodnout valná hromada.

 

Čl. 10
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Pokud není stanoveno jinak, přijímají všechny orgány Společnosti rozhodnutí prostou většinou hlasů za přítomnosti nejméně poloviny svých členů.
 2. Pokud bylo zasedání včas a řádně oznámeno a nesejde se polovina členů daného orgánu, mají přítomní právo rozhodovat prostou většinou hlasů; k hlasování však nesmí dojít dříve než 1 hodinu po ohlášeném /stanoveném/ zahájení zasedání.
 3. Jako včasné a řádné oznámení platí:
  a) pro zasedání valné hromady a hlavního výboru řádné písemné svolání všech členů nejpozději 1 měsíc, resp. 14 dnů před stanoveným zahájením zasedání. Zástupcům kolektivních členů se individuální pozvánka nezasílá, nýbrž se doručuje na adresu  daného kolektivního člena.
  b) pro ostatní orgány písemné svolání všech členů nejpozději týden před stanoveným datem.
 4. Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Společnosti dne 24. 4. 2017. Tímto dnem nabývá také účinnosti a nahrazuje všechna znění předchozí.

Praha 25.4.2017