Duhová kulička a ČMS v roce

   Více...


Duhová kulička

Duhová kulička je Mezi­ná­rodní sou­těž pro­pa­gace fil­mo­vých a audi­o­vi­zu­ál­ních děl. His­to­rie pro­jektu sahá do roku 1999, kdy ve Zlíně pro­běhla první odborná kon­fe­rence Dítě a reklama. Postu­pem času se ke kon­fe­renci při­dala nejdříve nesou­těžní, poté sou­těžní pře­hlídka reklamy cílené na děti a mlá­dež. Postu­pem času se z Duhové kuličky stal mezi­ná­rodní sou­těžní fes­ti­val reklamy dopl­něný o řadu workshopů, před­ná­šek a dopro­vodný pro­gram. Sou­těže se tra­dičně účast­nili   Více...PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague