Zpráva o činnosti za II. pol. 2013

Zpráva o činnosti České marketingové společnosti za období  8. 12. 2010 – 11.12.2013

Činnost předsednictva

Předsednictvo se scházelo pravidelně 1 x měsíčně (kromě prázdnin) a řešilo zásadní i operativní otázky chodu společnosti

Rozšířená zasedání předsednictva – vždy 2x ročně za účasti předsedů regionálních klubů a sekcí

 

Hlavní témata jednání předsednictva

Hlavními tématy jednání bylo pravidelné konání soutěže Marketér roku, certifikace ČMS, výsledky hospodaření a rozpočty na léta 2011-2013, analýza vývoje členské základny, spolupráce s partnerskými asociacemi, partnerství ČMS v mnoha akcích, práce regionálních klubů, prezentace ČMS vůči veřejnosti, vztahy se studenty marketingu, příprava a konání seminářů a konferencí s různými partnery a pravidelné vydávání časopisu Marketing a komunikace.

 

Partnerské organizace

ČMS dlouhodobě spolupracuje se svými stálými partnery (Česká manažerská asociace, Olympus, VŠE) a průběžně hledá hlavního partnera, který by zásadním způsobem podpořil její hlavní aktivity.

 

Spolupráce s asociacemi a dalšími profesními organizacemi
Úspěšná je také spolupráce s asociacemi, k nimž patří např.

AČRA, ADMEZ, AKA,  ČSZV, Simar, SOVA, ČIFRA, POPAI, AVR, UVDT a další.     

                  

Zasedání Hlavního výboru

se konalo pravidelně 2 x ročně, vždy v červnu a v prosinci

 

Projekt

Česká marketingová společnost se stala od 1.1.2011 příjemcem dotace z výzvy č. 52 operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Na základě schválení podané žádosti s registračním číslem CZ.1.04/1.1.06/52.00164 a názvem Vzděláváním zaměstnanců České marketingové společnosti k posílení jejich adaptability po dobu tří let organizovala ČMS vzdělávací aktivity pro své členy, kteří se do projektu zapojili.
V průběhu tohoto období se podařilo s částečnými korekcemi čerpat přidělené prostředky a postupovat podle předem vypracovaného a schváleného harmonogramu.
K 31.12.2013 projekt končí a na jeho závěr bude proveden audit a vypracována závěrečná zpráva. Už nyní je možné konstatovat, že celá akce splnila svůj účel. V jejím průběhu bylo vyškoleno několik desítek marketingových odborníků, kteří zásluhou České marketingové společnosti zvednou odbornou úroveň ve svých organizací a napomohou tak k dalšímu rozvíjení své firmy.

 

Soutěž Marketér roku

Cílem soutěže Marketér roku je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce i na rozvoji marketingu všeobecně. Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří jsou činní v oblasti marketingu v jakékoliv hospodářské či jiné organizaci, podnikatelské i veřejné. Oblastí činnosti se rozumí přímé působení v marketingovém managementu a marketingových funkcích ve výrobních, obchodních, dopravních a dalších oborech hospodářství, v poradenských a výzkumných marketingových organizacích, ve školství a jiných formách vzdělávací činnosti i v oblasti vědecké práce.

 U navrhovaných se hodnotí zejména přínosy pokud jde o:

-         podíl na zvýšení konkurenční schopnosti organizace,

-         používání a prosazování nových metod a technik práce v marketingu,

-         vytváření marketingového inovačního prostředí v rámci vlastní působnosti,

-         budování známosti značky, produktu.

-         manažerské aktivity a schopnosti v řízení a motivaci spolupracovníků,

-         pedagogickou a publikační činnost v oblasti marketingu,

-         teoretické přínosy pro marketing a podíl na praktických aplikacích teorie,

-         mimopracovní činnost ve prospěch propagace marketingu.

 

Hodnocením je jako každoročně pověřena hodnotitelská komise jmenovaná prezidiem České marketingové společnosti. Kromě hlavního titulu Marketér roku, který je symbolizován Velkým modrým skleněným delfínem, budou uděleny i ocenění v podobě malých delfínů zasloužilým osobnostem v marketingu specificky zaměřených oblastí jako je poradenská činnost, věda a výzkum, výstavnictví, neziskové organizace apod.

 

Marketér  2010 výsledky

 

Velký delfín – hlavní cena soutěže:

 

Ing. Jiří Rückl – RÜCKL CRYSTAL, a.s.

za podporu a rozvoj marketingu při zvyšování konkurenční schopnosti českého průmyslu

 

Mimořádná cena hodnotitelské komise:

 

Ing. Michal Vodák, Ph.D. – Seznam.cz

za komplexní a dynamické uplatňování marketingové koncepce v činnosti firmy

 

Malí delfíni:

Ing. Jan Binar – McCann Erickson Prague, s.r.o.

za významný podíl na rozvoji marketingové komunikace

 

Ing. Dr. Martin Dvořák, MBA - E.ON Česká Republika, s.r.o.

za využití marketingových principů v oblasti energetiky

 

Ing. Jaroslav Froulík – Jednota, spotřební družstvo

za uplatnění marketingu v družstevním podnikání

 

Ing. Martin Hart – KOMA MODULAR CONSTUCTION, s.r.o.

za marketingové aktivity spojené s proniknutím na zahraniční trhy

 

Ing. Tomáš Chytil – 3M Česko, s.r.o.

za úspěšný rozvoj marketingu v oblasti obchodního podnikání

 

Ing. Libor Jordán – Dekor, s.r.o.

za významnou podporu funkce designu v realizaci produktové politiky

 

Ing. David Krajný – Prague Top Estates, s.r.o.

za úspěšné uplatnění marketingu v rámci realitního trhu

 

 

Mimořádné ocenění za podporu ekologických strategií: 

 

Ing. Petr Vogel – Česká rada pro šetrné budovy, o.s.

za prosazování ekologických zásad v marketingovém prostředí

 

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa:

 

Mgr. Pavel Brabec

 

Diplom za nominaci:

 

Ing. Jiří Daněk

Ing. Leo Doseděl

Bc.Petr Herynek

Ing.Pavel Hlinka

Ing.Jiří Matula

Bc.Miroslav Sadílek

Ilja Šedivý

doc.RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

 

 

 

Marketér  2011 výsledky

 

Velký delfín – hlavní cena soutěže:

 

Ing. Stanislav Bernard – Rodinný pivovar BERNARD, a.s.

za dlouhodobě úspěšný projekt komplexního řešení marketingové strategie a konkurenční schopnosti českého podniku

 

Mimořádná cena hodnotitelské komise – Zlatý delfín:

 

Ing. Jan Veselý – Český svaz pivovarů a sladoven

za osobní účast na úspěšném marketingovém projektu „České pivo – Naše pivo“, který oslovil všechny společensko-ekonomické oblasti

 

 

Malí delfíni:

 

Mgr. Dagmar Bláhová – INTIMNÍ DIVADLO BLÁHOVÉ DÁŠI

za originální úspěšný komplexní marketingový projekt v oblasti divadelnictví

 

Ing. Zdeněk Blažek  - Dřevojas, v.d.

za komplexní projekt marketingové koncepce v oboru výrobního družstevnictví

 

Ing. Kateřina Drongová – Grada Publishing, a.s.

za dlouhodobě úspěšný projekt systematického vydávání původní i překladové marketingové literatury

 

Ing. Patricie Irlveková Sedláčková – Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

za marketingovou podporu projektu rozvoje největšího historického lázeňského komplexu v ČR

 

Ing. Vladimír Stehno – COOP družstvo Havlíčkův Brod

za úspěšný marketingový projekt obchodního podnikání v konkurenci se zahraničními obchodními řetězci

 

Mgr. Jaroslav Vavřina, MBA – Harley-Davidson Praha

za řešení projektu nové komplexní firemní strategie a její úspěšnou implementaci

 

Ing. Libor Witassek, MBA – DC VISION, s.r.o.

za úspěšné uplatnění marketingového projektu - Kampaně manažerského poradenství pro zvýšení výkonnosti firem

 

 

Mimořádné ocenění hodnotitelské komise – Růžový delfín

 

Ing. Radmila Friedlová – Statutární město Havířov

za významný podíl na realizaci úspěšného projektu Europa Cup 2011 za účasti předních floristů evropských zemí

 

Ing. Kateřina Šrámková – Zámek Loučeň

za originální úspěšný projekt prezentace turistického cíle Zámek a labyrintárium Loučeň

 

 

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa:

 

Ing. Ivo Gajdoš – viceprezident pro PR a zahraniční vztahy České manažerské asociace

 

 

Diplom za nominaci:

 

Ing. Luděk Heinz

Ing. Radim Klepetko

RNDr. Barbora Krásná

Dipl. ekon. Petr Machoň

Mgr. Petra Mašínová

Ing. Pavel Ondrášek, MBA

Ing. Lucie Rokosová

Ing. Jaroslav Veverka

 

 

Marketér  2012 výsledky

 

Velký delfín – hlavní cena soutěže:

 

Ing. Radim Jančura – Student Agency, s.r.o.

za úspěšnou realizaci významných projektů zaměřených na zvýšení hodnoty pro zákazníka

 

Mimořádná cena hodnotitelské komise – Zlatý delfín:

 

Zdeněk Sobota – M.I.P. Group, a.s. 

za dlouhodobou komplexní realizaci projektů podporujících rozvoj výstavnictví

 

Mimořádná cena hodnotitelské komise – Modrý delfín:

 

Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. – ISMM Project & Training, s.r.o.

za úspěšnou realizaci komplexní marketingové strategie při založení a rozvoji firmy

 

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – Růžový delfín:

 

Mgr. Jana Drexlerová – Mamma Help Centrum 

za významný podíl na realizaci úspěšného projektu síť MAMMA HELP CENTER v ČR

 

Malí delfíni:

 

Jiří Berger – Olma, a.s. Olomouc 

za úspěšnou marketingovou strategii uvedení nových produktů na trh

 

Ing. Ján Chorvát  – vydavatelství Czech Business Media 

za významný příspěvek k rozvoji a popularizaci marketingových informací

 

Miloslava Nováková, MSc., MBA  – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

za systémové uplatňování marketingových principů v oblasti řízení státní správy

 

Ing. Pavel Pastorek – Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo

za úspěšné budování konkurenční schopnosti firmy důsledným uplatněním marketingu

 

Jakub Petřina – Air Bank

za úspěšnou realizaci marketingového konceptu v oblasti bankovnictví

 

PhDr. Miluše Viklická – Divadlo Viola

za efektivní a netradiční využití marketingu v oblasti kultury

 

Ing. Libor Witassek, MBA  –  DC VISION, s.r.o.

za inovativní přístupy v oblasti marketingového poradenství

 

 

 

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa:

 

POPAI – NÁRODNÍ KANCELÁŘ POPAI CENTRAL EUROPE o.s.

 

Diplom za nominaci:

 

Mgr. Remigiusz Górski 

Stanislav Husník

Mgr. Zdenka Chocholoušová

Ing. Miloslav Šorejs

Ing. Jan Vaněček

Mladý delfín poprvé

Součástí soutěže byla i nově zařazená kategorie pro vysokoškolské studenty nazvaná Mladý delfín. Mladí nadějní studenti marketingu měli možnost na téma Město, ve kterém studuji, realizovat svou představu o dané lokalitě a jejím budoucím rozvoji.

Zásadní podíl na realizaci této části soutěže má Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, především pedagogové z Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací. Cenu ze soupeření o mladého delfína si odnesli studenti Žaneta Konečná a Ivan Nevřela. Jistě i takováto podpora bude dalším povzbuzením v jejich záslužných aktivitách při přípravě na životní dráhu.

 

 

Konference, semináře, doprovodné akce

 

přehled akcí za dobu od poslední Valné hromady:

 

rok 2011- 2013 doprovodný program na veletrhu Reklama, Polygraf


konference Marketing Trend
– pořádané ve spolupráci s Economia, časopisem Trend Marketing, později s partnery České a kvalitní a Marketingový institut.

Původně zvolená půlroční periodicita se ve světle ekonomických celonárodních a celosvětových potíží ukázala jako nevhodná, a proto bylo rozhodnuto o pořádání konferencí jednou ročně. V současné době se rozhoduje o nejvhodnějším termínu.

19.5.2011        Souboj tradičního a nového marketingu
29.11.2011      Poučení z krizového vývoje
30.5.2012        Nekopírujte, jděte vlastní cestou
23.10.2013      Dialog se zákazníkem

Semináře       13.2.2013        Výzkum trhu v praxi (České a kvalitní)
17.4.2013        Jak úspěšně mluvit, zaujmout a přesvědčit
                       (Karel Voříšek + Jitka Vysekalová)

 

Činnost regionálních klubů

V uplynulém období i nadále rozvíjely činnost RK Ostrava, Brno, Plzeň, Liberec, Východní Čechy a Zlín. Nejpestřejší činnost již tradičně vykazoval RK Ostrava.

Přehled akcí jednotlivých klubů je uveden na webu ČMS www.cms-cma.cz. 

 

 

Certifikace a prolongace certifikací

 r. 2011  -  2 certifikovaní + 6 prolongací     

 r. 2012  -  1 certifikovaný + 17 prolongací

 r. 2013  -  1 certifikovaný + 7 prolongací

 

Počty a přehled certifikovaných jsou uvedeny na webu ČMS www.cms-cma.cz


Časopis Marketing a komunikace

 

Náš časopis je stále jediným nekomerčním časopisem v oblasti marketingu a podle námi získaných informací se při habilitačních a jmenovacích profesorských řízeních v tomto oboru na mnoha vysokých školách kladně hodnotí právě v něm publikované příspěvky. Jednotlivá čísla jsou tematicky zaměřena a mají vždy odborného garanta z „řad“ redakční rady časopisu. První číslo je vždy věnováno marketingové komunikaci a poslední marketingovému výzkumu. Další čísla byla zaměřena na aktuální tématiku

 

2011

1. Marketingová komunikace  

2. Vývojové trendy marketingu

3. Značka jako nástroj marketingové strategie

4. Marketingový výzkum

 

2012

1. Marketingová komunikace  

2. Marketing B2B

3. Obchod 21. století

4. Marketingový výzkum

 

2013

1. Marketingová komunikace  

2. Marketingové a produktové inovace

3. Dialog se zákazníkem

4. Marketingový výzkum

 

Témata na příští rok:           1. Marketingová komunikace
2. Emoce a marketing
3. Udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost firem
4. Marketingový výzkum

Časopis se v průběhu posledních let změnil vizuálně a přiblížil se tak současným výtvarným trendům v této oblasti. Zachovává si svou vysokou odbornost a patří k nejprestižnějším periodikám v této oblasti.

 

 

Prezentace ČMS

-          prezentace soutěže Marketér roku

-          stránka ČMS v časopise Trend Marketing (skončilo se zánikem časopisu léto 2013)

-          na konferencích partnerských asociací

-          na Veletrhu Reklama a dalších veletrzích (Svět reklamy)

-          na odborných konferencích pořádaných jinými subjekty (IIR, Top Vision)

-          v publikacích nakladatelství GRADA

-          v dalších periodikách (např. Zpravodaj ČSVTS, časopis Prestige apod.)

 

Ostatní činnosti

 

Malá galerie ČMS Veritasimus

ČMS pořádá pod tímto názvem fotografické výstavy svých členů od roku 2009. V období 2011-2013 proběhlo několik výstav jak ve Vinném šenku v Náplavní ulici, tak v prostorách budovy ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze 1.

12. září 2011             
Reklama s chybama(i)
20. prosince 2011     Studiový portrét

8. října 2012              Rozmarné marketérské léto

19. prosince 2012     Lehce zimní Veritasimus

13. února 2013                      Krásy české země

20. června 2013                    Marketér roku 2012

 

  

Patronát nad Lady Wine Club

Po celé období od minulé Valné hromady se aktivně scházely členky Lady Wine Club, které měly možnost se každou poslední středu v měsíci setkat se zajímavými osobnostmi nejen z oblasti vinařství, ale i kulturního a uměleckého života. Jednotlivé večery doprovázely kromě ochutnávky kvalitních vín i kulturní programy spojené s ukázkami umělecké tvorby či řemeslné výroby s uměleckým zaměřením.

 

www stránky

Webové stránky prošly od poslední Valné hromady zásadní přestavbou a úpravou. Po počátečních drobných provozních obtížích se podařilo docílit jejich pravidelného doplňování a fungování. Jsou průběžně aktualizovány a zachycují veškerou činnost a aktivity České marketingové společnosti. Stávají se také neocenitelným a nenahraditelným archivem, ze kterého lze čerpat a vracet se ke všem událostem v plné šíři.

 

 

Linked in

V posledním roce začala Česká marketingová společnost prezentovat své aktivity také na síti Linked in a vstoupila tak do profesní sociální sítě, která se řadí mezi nejprestižnější svého druhu. Zájemci z řad profesních odborníků mohou takto navazovat prospěšné kontakty, které slouží k výměně informací a zkušeností napříč celým, marketingovým spektrem. 

 

Závěr

 

Česká marketingová společnost se snaží rok od roku zlepšovat a rozšiřovat svoji činnost. Pravidelně ji hodnotí na svých zasedáních prezidium a nebrání se ani zhodnocení zvenčí, které přichází od nejmladší generace na základě zadání ke zhodnocení image ČMS. Neváhá přijmout rozumná doporučení, která ze závěrů těchto hodnocení vyplývají.

Je potěšitelné, že tato nastupující generace hodnotí image ČMS  „.vyzrále, důvěryhodně a sympaticky. Společnost je velmi kooperativní, aktivní, zodpovědná, prestižní a především odborná, a přesně tak působí i prostřednictvím své image navenek.“

 

V Praze dne 11.12.2013

 

Jitka Vysekalová
Milada Hábová


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague