Zpráva o činnosti za I. pol. 2013

I. pololetí 2013

Zpráva o činnosti České marketingové společnosti za I. pololetí 2013

Pro Hlavní výbor ČMS

l. Činnost prezidia

-  prezidium se scházelo pravidelně 1 x měsíčně a projednávalo jak zásadní tak operativní  otázky chodu společnosti
-  hlavními tématy jednání byla příprava a vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku 2012, uspořádání semináře Jak úspěšně mluvit, zaujmout a přesvědčit, doprovodný program na veletrhu Reklama, Polygraf 2013, výsledky hospodaření roku 2012, stav a vývoj členské základy, spolupráce s partnerskými asociacemi, práce regionálních klubů a příprava časopisu Marketing a komunikace (1. a 2. číslo).
- prezidium se rovněž věnovalo obsahu a úrovni www stránek

II. Soutěž Marketér roku 2012 – osmý ročník

Marketér roku 2012 byl vyhlášen dne 31.10.2012 při příležitosti konání Dne marketingu ve Zlíně, který uspořádal regionální klub ČMS Zlín. Vyhlásila ho prezidentka ČMS Jitka Vysekalová, která kromě  poslání a významu této akce ocenila i pravidelnou záštitu, již soutěži poskytuje Phillip Kotler. Stejně jako v minulých ročnících bylo cílem soutěže výběr významných osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce i marketingu obecně.

V podvečer 23. května 2013 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže Marketér roku. Večerem provázel zkušený a vtipný moderátor Karel Voříšek a hudební vystoupení talentované mladé kytaristky Lucie Šťavíkové a šansoniérky Zlatky Bartoškové i kapely Bridge Band zpříjemnilo večer všem zúčastněným. Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v novém působivém designu z díly uměleckého skláře Vladimíra Zubričana.  Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.
Výsledky soutěže jsou uvedeny na www.cms-cma.cz

Výsledky soutěže

Velký delfín – hlavní cena soutěže:

Ing. Radim Jančura – Student Agency, s.r.o.
za úspěšnou realizaci významných projektů zaměřených na zvýšení hodnoty pro zákazníka

Mimořádná cena hodnotitelské komise – Zlatý delfín:
 
Zdeněk Sobota – M.I.P. Group, a.s. 
za dlouhodobou komplexní realizaci projektů podporujících rozvoj výstavnictví

Mimořádná cena hodnotitelské komise – Modrý delfín:
 
Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. – ISMM Project & Training, s.r.o.
za úspěšnou realizaci komplexní marketingové strategie při založení a rozvoji firmy

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – Růžový delfín:
 
Mgr. Jana Drexlerová – Mamma Help Centrum 
za významný podíl na realizaci úspěšného projektu síť MAMMA HELP CENTER v ČR

Malý delfín

Jiří Berger – Olma, a.s. Olomouc 
za úspěšnou marketingovou strategii uvedení nových produktů na trh

Ing. Ján Chorvát  – vydavatelství Czech Business Media 
za významný příspěvek k rozvoji a popularizaci marketingových informací

Miloslava Nováková, MSc., MBA  – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
za systémové uplatňování marketingových principů v oblasti řízení státní správy

Ing. Pavel Pastorek – Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
za úspěšné budování konkurenční schopnosti firmy důsledným uplatněním marketingu

Jakub Petřina – Air Bank
za úspěšnou realizaci marketingového konceptu v oblasti bankovnictví

PhDr. Miluše Viklická – Divadlo Viola
za efektivní a netradiční využití marketingu v oblasti kultury

Ing. Libor Witassek, MBA  –  DC VISION, s.r.o.
za inovativní přístupy v oblasti marketingového poradenství

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa

POPAI – NÁRODNÍ KANCELÁŘ POPAI CENTRAL EUROPE o.s.

Diplom za nominaci

Mgr. Remigiusz Górski  – DM BOŚ, s.a.
Stanislav Husník – Styl, družstvo pro chemickou výrobu
Mgr. Zdenka Chocholoušová – Lagardere Active ČR, a.s.
Ing. Miloslav Šorejs – Granát, družstvo umělecké výroby Turnov
Ing. Jan Vaněček – Zdravotní pojišťovna MV ČR

Mladý delfín poprvé

Součástí soutěže byla i nově zařazená kategorie pro vysokoškolské studenty nazvaná Mladý delfín. Mladí nadějní studenti marketingu měli možnost na téma Město, ve kterém studuji, realizovat svou představu o dané lokalitě a jejím budoucím rozvoji.

Zásadní podíl na realizaci této části soutěže má Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, především pedagogové z Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací. Předsedkyní poroty této soutěže byla In.g Mgr. Olga Jiurášková, Ph.D.  Cenu ze soupeření o mladého delfína si odnesli studenti Žaneta Konečná a Ivan Nevřela. Jistě i takováto podpora bude dalším povzbuzením v jejich záslužných aktivitách při přípravě na životní dráhu.

Téma:  Prezentace města, ve kterém studuji
Zadání soutěže:
Vypracování komunikační strategie prezentující město, ve kterém studuji. Komunikační strategie obsahuje analýzu výchozí situace, návrh komunikačních kanálů, návrh kreativního řešení včetně vizualizace, návrh rozpočtu a harmonogramu.

Postup:
Zpracování komunikační strategie na zadané téma.
Zaslání komunikační strategie ve formátu pdf na email: m_cejnova@fmk.utb.cz
(Bc. Markéta Čejnová, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).
Termín zaslání komunikační strategie nejpozději do 29. 3. 2013.
Soutěž probíhá od 1. 2. 2013 do 29. 3. 2013, vyhlášení výsledků bylo součástí galavečera 23.5.2013 na Novotného lávce 5 v Praze 1.
Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo pracovní skupiny studentů v maximálně tříčlenném týmu. Účastníkem soutěže může být student vysoké školy studující v prezenční formě studia se zaměřením na marketing a marketingové komunikace.
Všechny soutěžní návrhy zaslané do uvedeného termínu byly posouzeny porotou složenou z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe.
Autor/autoři vítězného návrhu získají ocenění Studentskou cenu – Mladého delfína včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity.
Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopisu Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost.  

III. Seminář Výzkum trhu v praxi

Dne 13.2.2013 proběhl na Novotného lávce v Praze 1 seminář pod názvem Výzkum trhu v praxi pořádaný Českou marketingovou společností a společností Czech Marketing Group, která je nositelem projektu České a kvalitní. Zájem ze strany členů ČMS i ostatních příznivců marketingu byl velký a všichni strávili příjemné odpoledne naplněné odborným poznáním i kulturním zážitkem.

Seminář zahájila prezidentka ČMS Jitka Vysekalová citátem Graham Bella „Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevírají. My ale tak dlouho s lítostí hledíme na ty zavřené, že si nevšimneme těch, které se pro nás právě otevřely“ a popřála, aby seminář nejen dal možnost nahlédnout do těch otevřených, ale pootevřel i ty zavřené. V prvním bloku, věnovaném marketingovému informačnímu systému, se Robert Stránský věnoval možnostem získávání informací a především jejich praktickému využití ve vazbě na jednotlivé části marketingového mixu. V další části semináře věnované novinkám ve výzkumu trhu se oba řečníci zaměřili nejen na využití neuromarketingových přístupů a konkrétního příkladu výzkumu dopomocí oční kamery, ale i na doporučení při výběru výzkumné agentury, pokud nestačí „vlastní síly“. Účastníci semináře dostali přehled výzkumných agentur – členů SIMAR a odkaz na další agentury, které se výzkumem trhu či marketingovým výzkumem zabývají.

O přestávce bylo kromě občerstvení těla účastníkům semináře nabídnuto i „občerstvení ducha“ účastí na vernisáži malé galerie ČMS Veritasimus. Věříme, že krásné fotografie české krajiny, které na výstavu poslali členové a přátelé České marketingové společnosti na téma Země česká, domov můj, byly milým zpestřením odborného programu.

Po přestávce se ujal slova Roman Šuk, odborný konzultant a ředitel pro platformní strategii Microsoftu, který se zajímavým a interaktivním způsobem podělil s posluchači o svoje zkušenosti z průzkumů při vytváření poptávky po nových službách a informoval o strategickém projektu rozvoje prodejů cloud technologií. V závěrečné části se ing. Stránský zaměřil na možnosti využití výzkumu trhu pro získávání nových zákazníků a dokumentoval je na konkrétní případové studii „Mystery mailing e-shopů elektro“, která hodnotila kvality služeb zákaznických center vybraných e-shopů ve srovnání posledních dvou let.

 

IV. Mimořádný seminář Jak úspěšně mluvit, zaujmout a přesvědčit aneb síla slova – od řečnického pultu až do televize

Ve středu dne 17.4.2013 uspořádala Česká marketingová společnost v kouzelném prostředí na Novotného lávce v Praze 1 mimořádný seminář, který tentokrát připravila ve spolupráci s vynikajícím moderátorem, několikanásobným vítězem diváckých televizních anket, panem Karlem Voříškem. Jeho partnerkou byla neméně významná osobnost na poli marketingu, paní Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS. Seminář měl zcela netradiční formu a kladl si za cíl obohatit účastníky nejen o odborné znalosti, ale také o umění tyto znalosti kultivovaným způsobem zúročit. Nešlo jen o pasivní odposlech lektorů, do dění se aktivně zapojili všichni a na místě si vyzkoušeli, jak působí na své okolí. Kromě toho dostali mnoho praktických rad, co by měli ještě v tomto směru udělat pro svůj další rozvoj a růst. Kromě netradiční vzdělávací formy čekalo na účastníky také kulinářské potěšení v podobě oběda v zimní zahradě s úchvatným výhledem na Karlův most a Pražský hrad.

Protože byl seminář pro účastníky velkým přínosem a všichni kvitovali s povděkem jeho vysokou úroveň, bude pro příští období vypracován harmonogram na pořádání seminářů u jednotlivých organizací podle jejich individuálních požadavků.

PROGRAM SEMINÁŘE:

9.30 – 10.00 hod. prezence

10.00 – 12.00 hod.

Profesionální image – jak ho budovat

Co je image – Váš obraz sebe sama (self image) a jak působíte na druhé

Vyžadovaný profesionální image – co po Vás chce „trh“

Osobní image a jeho složky

Proč je image významný pro Vaši kariéru (spirála úspěchu)

Čeho se vyvarovat – co může Váš image poškodit

Osobní marketing


Rétorika jako sou
část Vašeho image

Sebedůvěra při veřejném projevu

Umění soustředit se (malý test pozornosti)

Jak se připravovali slavní řečníci

Vycvičte svou paměť (malý test paměti)

Vždy ve střehu - jak si udržet zájem auditoria a nenechat se zaskočit

Tajemství správného přednesu

Řečnické triky, řeč těla

Zbavte se trémy

Aby nám bylo rozumět – základy práce s hlasem a triky správného rétora

12.00 – 13.00 hod. oběd

13.00 – 17.00 hod.

Vyzkoušejte si to - kamera jede, svítí červená

Základy vystupování před kamerou. Pomáhá nejen těm, kteří by mohli mluvit v televizi.

Praktické cvičení pomocí záznamu analyzuje naše vystupování před druhými. Ukazuje

nás jinýma očima, kterými se nevidíme nebo nechceme vidět. Kamera může odhalit

chyby, ale zpětným hodnocením s lektorem je pomáhá odstranit. Je to jednoduché, stačí

jen vědět, jak na to. A právě to se naučíte.

14.30 – 15.00 hod. přestávka na kávu

17.00 Závěr

Rozdání certifikátů – potvrzení o absolvování školení

V. Certifikace a prolongace

Pro letošní rok rozhodlo prezidium ČMS o konání certifikací pouze v podzimním termínu. I když se jarní certifikace nekonaly, byly učiněny všechny kroky pro získání nových zájemců o certifikaci a bylo započato jednání o podzimních prolongacích certifikovaných v minulých letech

l   Zatím jsou dva kandidáti na certifikaci:

—   Ing. Radan Jűnger, výkonný ředitel, Vysoká škola podnikání, a. s.

—   Ing. Daniel Šotkovský, vedoucí marketingu, Třinecké železárny, a. s.

 

 

l   Na prolongaci je celkem:

1.  Bednarčík Zdeněk, Ing. Ph.D.

marketingový manažer

4. prolongace

2.  Cváček Miloslav, Ing. Ph.D.

marketingový manažer

4. prolongace

3.  Ellerová Helena,  Mgr.

marketingový poradce

2. prolongace

4.  Hellerová Iveta, Ing.

marketingový manažer

3. prolongace

5.  Herzmann Jan, RNDr. CSc.

marketingový specialista pro mezinárodní trh

2. prolongace

6.  Hrubalová Monika

marketingový specialista

5. prolongace

7.  Kaplan Miloslav

marketingový specialista

4. prolongace

8.  Krohová Naděžda PhDr.

marketingový manažer

4. prolongace

9.  Marek Luboš

marketingový specialista

3. prolongace

10.  Neiser Vít

marketingový specialista

1. prolongace

11.  Pavlů Dušan, doc. PhDr. Csc.

marketingový poradce

3. prolongace

12.  Sládková Jana, PhDr.

marketingový poradce

3. prolongace

13.  Stoch Radomír, Ing.

marketingový manažer

3. prolongace

14. Vaníček Jiří, doc. RNDr. CSc.

marketingový specialista

3. prolongace

15. Volný Leo

marketingový manažer

5. prolongace

 

VI. Doprovodný program veletrh Reklama, Polygraf

V netradičním termínu - 14. - 16. května 2013 na netradičním místě - v areálu PVA EXPO Praha - Letňany se konal tradiční veletrh Reklama, Polygraf, který každoročně pořádá agentura MIP a na němž je pravidelným garantem doprovodného programu Česká marketingová společnost.
Nejinak tomu bylo i letos. Kromě vlastního stánku, kde se odborní návštěvníci mohli dovědět o zaměření činnosti ČMS proběhly diskuse u dvou kulatých stolů na témata Reklama jako barometr ekonomiky (moderátorka Jitka Vysekalová) a Když měníme značku (rebranding) - moderátor Jiří Mikeš. V rámci doprovodného programu seznámil profesor Gustav Tomek přítomné s průběhem příprav soutěže Marketér roku 2012 a v závěru dopoledne se pak uskutečnil křest knihy Velký slovník marketingových komunikací, kterou vydalo nakladatelství Grada a na které spolupracovali špičkoví odborníci z řad členů ČMS. Veletržní půda také přivítala zástupce regionálních klubů ČMS, kteří si měli jako vždy při setkání s kolegy co povídat.
Součástí veletrhu je každoročně také soutěž Duhový paprsek, v jejíž porotě zasedala i prezidentka ČMS Jitka Vysekalová. Na slavnostním večeru byla kromě jiných ocenění také vyhlášena cena České marketingové společnosti. Získala ji firma Neony Sign a.s. BOA DESIGN za inovativní využití klasické neonové technologie.

 

VII. Časopis Marketing a komunikace

Pravidelně vychází časopis Marketing & komunikace. V březnu letošního roku  vyšlo první číslo zaměřené na téma Marketingová komunikace a  2. číslo je věnované inovacím v marketingu.

Časopis Marketing & komunikace představuje trvalý prostředek komunikace mezi Českou marketingovou společností a odbornou marketingovou veřejností. Časopis si po celou dobu vydávání udržuje svůj nekomerční charakter a je možno bez nadsázky říci, že se tak stává, vedle publikování výrazných podnětů pro marketingovou praxi, i významnou platformou pro publikování teoretických poznatků, výsledků z marketingových výzkumů zaměřených nejen na určité marketingové nástroje, ale i obecně na problematiku marketingového managementu. Časopis je od roku 2007 vydáván v nové grafické úpravě a plnobarevné podobě, jeho obsah je na vysoké profesionální úrovni a přispívat do něj mohou nejen členové ČMS, ale i odborníci ze široké marketingové veřejnosti. Podrobněji je historie časopisu uvedena a webových stránkách ČMS.

VIII. Vzdělávání členů ČMS

Vzděláváním zaměstnanců členů České marketingové společnosti k posílení jejich adaptability  
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00164Pokračování vzdělávacích kurzů v rámci projektu. Společnost  Tempo Training & Consulting, která vyhrála výběrové řízení vypsané pro realizaci kurzů projektu pokračovala ve firmách čerpajících dotace ve školení jejich zaměstnanců. Kurzy probíhají souběžně na několika místech v Čechách a na Moravě a ze strany ČMS jako příjemce dotace je pravidelně kontrolován jejich průběh, kvalita, zajištění publicity, účast frekventantů i úroveň lektorů. Podle stanoveného harmonogramu bylo uspořádáno evaluační setkání (do konce roku proběhne ještě 2x) a byla vypracována monitorovací zpráva. Protože některé firmy zapojené do školícího programu zjistily, že do konce trvání projektu nebudou schopny vyčerpat stanovenou finanční kvótu pro jejich zaměstnance, byla účast v programu nabídnuta několika dalším subjektům. Z těch se ve stanovené lhůtě a za stanovených podmínek přihlásily další zájemci, kteří byli do programu po schválení změny projektu zařazeni. Průběžně probíhají pracovní schůzky jak zástupců ČMS s managementem projektu, tak se zástupci školící firmy.  Případné připomínky a požadavky jsou řešeny operativně, bez průtahů se snahou najít společné řešení vyhovující oběma stranám.

IX. Ostatní činnosti

Partnerství a odborná garance vzdělávacích akcí a účast členů prezidia na ostatních odborných akcích

Partneři, spolupracující asociace

V průběhu uplynulého období spolupracovala ČMS na svých projektech s několika partnerskými organizacemi a s dalšími vedla přípravná jednání o budoucí spolupráci. Formou vystoupení zástupců prezidia a ostatních členů potvrdila partnerství či převzala záštitu nad dlouhodobými i jednorázovými akcemi.

Výzkum Češi a reklama

Společnost ppm factum ve spolupráci s ČMS, Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV),  POPAI CE a Brno International Business School (BIBS) realizovala další vlnu dlouhodobého výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.
Šetření se uskutečnilo v lednu 2013 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 987 osob ve věku nad 15 let. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách ČMS.
Tisková konference k výsledkům z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě se konala za velkého zájmu novinářů i marketingových odborníků dne 26. února 2013 v prostorách agentury ppm factum.  Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém pokračuje v posledních letech agentura ppm factum.  
Doposud bylo realizováno celkem 30 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu.

Duhový paprsek

Jako každoročně konala se na letošním ročníku veletrhu Reklama, Polygraf soutěž o nejlepšího výrobce reklamy roku pod názvem Duhový paprsek. V porotě zasedla doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., prezidentka ČMS, která také předala cenu České marketingové společnosti zástupci oceněného projektu. Získala ji firma Neony Sign a.s. BOA DESIGN za inovativní využití klasické neonové technologie.

Zlatý středník

ČMS se stala opět odborným partnerem soutěže Zlatý středník. Jde o profesní soutěž hodnotící firemní média, resp. hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Od roku 2002 tak každoročně oceňuje periodika a to jak tištěná, tak elektronická a i jejich dílčí texty. Podrobnější informace o soutěži je možno získat na www.zlatystrednik.cz.
Dne 23. dubna se v krásném prostředí Obecního domu v Praze odehrálo slavnostní předání cen již 11. ročníku soutěže firemních publikací, kterou pořádá PR klub. V odborné porotě soutěže zasedala i tentokrát prezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., která na slavnostním večeru předala i jednu z hlavních cen. 

ČMS odborným garantem Brand & Product fora

Dne 25. dubna 2013 v kongresovém centru Green Point proběhlo úspěšně pod názvem Brand & Product Forum setkání product manažerů, category manažerů, marketingových a obchodních manažerů, kteří jsou zodpovědní za úspěšnost produktů na trhu. Setkání pořádané TOP VISION, jehož odborným garantem byla Česká marketingová společnost, se zúčastnila prezidentka Společnosti Jitka Vysekalová.  Podrobnější informace na www.topvision.cz.

První reprezentační ples TOP 100

Pražský palác Žofín se stal v sobotu dne 9.3.2013 svědkem slavnostního setkání členů nejvýznamnějších podniků v ČR. Spolupořadatelem plesu TOP 100 byla i Česká marketingová společnost, která pozvala na tuto významnou společenskou událost všechny své členy. 
Příjemná atmosféra a vzorná starost pořadatelů připravily všem účastníkům nezapomenutelný zážitek.

Lady Wine Club

Lady Wine Club nabídl svým členkám i příznivkyním možnost neformálních setkávání každou poslední středu v měsíci. Místo setkání je „Na blbym místě“, příjemné restauraci, která přes svůj název je na místě dobrém, a to na rohu ulice Štěpánské a V Jámě v Praze 1. Zatím se uskutečnilo pět setkání, při kterých dámy ochutnaly dobrá vína, probraly témata zajímající „všechny strany“ a přivítaly hosty, mezi kterými byl i Vladimír Zubričan, tvůrce nové podoby Velkého modrého delfína pro vítěze letošní soutěže Marketér roku 2012.

Malá galerie Veritasimus

Na Novotného lávce pokračovala výstava na téma Zima očima marketérů, kterou vystřídala 13.2.2013 expozice  Země česká, domov můj. Vernisáž fotografií proběhla v rámci semináře Výzkum trhu v praxi.
Pod záštitou malé galerie ČMS Veritasimus se už poněkolikáté podařilo shromáždit zajímavé záběry členů a příznivců marketingu. Tentokrát se zaměřili na krásy naší vlasti. Každoročně odjíždí v létě či v zimě velká část našich spoluobčanů na dovolenou do zahraničí, a přitom za humny mají krajinu tak krásnou, že by obstála nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku.
Na 12.6.2013 byla připravena další vernisáž – tentokrát šlo o výstavu fotografií ze slavnostního udílení cen vítězům soutěže Marketér roku 2012 dne 23.5. v divadelním sále Klubu Lávka, ale vzhledem k nepřístupnosti vyhraženého prostoru v důsledku povodňové situace se otevření výstavy odkládá.

• k prezentaci ČMS je využívána účast na všech partnerských akcích

• webové stránky ČMS  -  pravidelně se doplňují data a informace o činnosti ČMS

X.  Činnost regionálních klubů

 • Ostrava         PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.

27.3.2013 – seminář Event Marketing a budování trhu
                        - možnost využití vzdělávacích akcí při pozicioningu značky
                        - sdílení zkušeností mezi firmou a jejími partnery nebo zákazníky
                        - vzdělávací akce jako forma marketingové komunikace

            garant   Miloslav Kaplan, majitel a ředitel společnosti NAR marketing

10.4.2013 – seminář Marketing v zajetí sociálních sítí
                        - představení sociálních médií
                        - zásady komunikace na sociálních sítích
                        - sociální sítě jako nástroj marketingu

garant  doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., vedoucí katedry marketingu a obchodu Ekonomicé fakulty VŠB-TU Ostrava

Obě akce byly hojně navštíveny a setkaly se s velkým ohlasem v řadách marketingových odborníků. Ve druhém pololetí letošního roku bude RK Ostrava v těchto aktivitách pokračovat.

 • Liberec         doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

  V prvním pololetí proběhla přednáška Marketingové informační systémy v podnicích
  Přednášející: Bc. Markéta Pavličková, ATTEST, s.r.o., Bc. Ladislav Novák, ATTEST, s.r.o.
  Další akcí připravovanou ve spolupráci s ČMS je mezinárodní konference Liberec Economic Forum - LEF 2013, pořádána Ekonomickou fakultou TUL 16.-17.9.2013 v Liberci.

 • Zlín              doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

  Workshop s Ing. Tomášem Vicanem, MBA., ve Vinné galerii
  Workshop Regionálního klubu ČMS ve Zlíně proběhl 9. 5. 2013 na přání brněnských kolegů ve Vinné galerii v Brně pod vedením jejího majitele Ing. Tomáše Vicana, MBA, MSC producenta filmů Bobule, 2Bobule a koproducenta filmu Lidice, Martin a Venuše. K jeho dalším aktivitám patří např. provozování penzionu Bobule ve Višňové, je spolumajitel Adámkova vinařství a připravuje otevření biofarmy v Mikulově.
  Workshop byl zaměřen na podnikání v oblasti turismu a podpora turismu filmem a výrobkem. V další část vystoupení byla věnována marketingové strategii komunikace filmu, oblasti a produktu – využití product placementu pro úspěch filmů Bobule a 2Bobule, zvýšení povědomí o moravském vinařství a vínu. Film byl úspěšný i Polsku, v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Tomáš Vican zdůraznil, že vhodná PR kampaň zcela nahradí drahou reklamu.
  Průběžně po celou dobu workshopu probíhala degustace vín z Adámkova vinařství s odborným výkladem.
  Akce se zúčastnilo 48 osob, převážně studentů VŠ zaměřených na cestovní ruch a potravinářství.

 • Východní Čechy       doc. ing. Marcela Kožená, Ph.D.

Seminář Rozvoj potencionálu manažera (marketéra) s využitím mentoringu a koučingu

Přednášející: Ing. Josef Pavliňák

Termín a místo konání: 25. 3. 2013

Seminář Marketingové řízení elektronického obchodování

Přednášející: Ing. Veronika Svatošová

Termín a místo konání: 10. 5. 2013

 

Plán vědeckých seminářů  a odborných akcí na druhé pololetí roku 2013

Seminář Podpora konkurenceschopnosti podniku a využitím sociálních sítí

Přednášející: Ing. Jana Školudová

Termín a místo konání: listopad 2013

 

Seminář Řízení systému multi-level marketing

Přednášející: Ing. Zita Košnarová

Termín a místo konání: listopad- prosinec  2013

 

   

 • Plzeň            Ing. Pavel Novák

  V období I. pololetí pokračoval výbor RMK v organizování akcí pro členy ČMS a zájemce o oblast marketingu a systémů podnikového managementu – převážně osvědčenou formou klubových setkání.

  22. ledna se uskutečnilo první klubové setkání na téma Projekt zvýšení kvality řízení na KÚPK - Strategie řízení příspěvkových organizací.
  Lektor Mgr. Bohuslav Borovanský, zástupce ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje

  5. března
  proběhlo diskusní klubové setkání na téma Možnosti využití praktických zkušeností s uplatňováním marketingových nástrojů ve firmách při výuce na ZČU.
  Moderátor ing. Dita Hommerová,PhD. - ZČU / fakulta ekonomická – katedra marketingu

  22. dubna jsme pořádali přednášku Rozmanitost dnešního managementu aneb Může manažer řídit cokoliv?  
  Lektor Ing. Milan Brejcha – vzdělávací instituce EVIDA

28. května se uskutečnila celodenní akce Prezentace integrovaného systému na bázi standardů ISO ve společnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ a.s.
Součástí této akce byla exkurze do výrobních provozů a zkušebních a experimentálních prostor společnosti.
Organizační garant ing. Pavel Novák, RMK ČMS

Většina klubových akcí RMK ČMS probíhá ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou s využitím jejího dobře vybaveného školícího zázemí.

Další klubové akce RMK ČMS Plzeň budou pokračovat ve II. pololetí 2013 počínaje zářím.
Informace o jejich odborném zaměření, termínu a místě konání budou zájemcům poskytnuty na internetových stránkách ČMS.

 

Předpokládané akce v druhé polovině roku 2013

Certifikace – 7.11.2013

Valná hromada, volby HV a prezidia ČMS –  11.12.2013

 

Jitka Vysekalová, Milada Hábová  červen 2013


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague