Zpráva o činnosti II. pol. 2012

l. Činnost prezidia

a)  prezidium se scházelo pravidelně 1 x měsíčně a projednávalo jak zásadní tak operativní otázky chodu společnosti

b)  hlavními tématy jednání bylo zhodnocení soutěže Marketér roku 2011, konference podzim 2012, příprava a průběh certifikací v listopadu 2012, průběžné výsledky hospodaření roku 2012, spolupráce s partnerskými asociacemi, práce profesních a regionálních klubů a příprava časopisu Marketing a komunikace (3. a 4. číslo).

c)  prezidium rovněž věnovalo pozornost průběžnému doplňování a fungování www stránek

 

II. Soutěž

    Marketér roku 2011 – sedmý ročník (zhodnocení)

    Marketér roku 2012 – osmý ročník (příprava)

Průběh soutěže, práce hodnotitelské komise, vyhlášení výsledků i galavečer byly hodnoceny velmi kladně a všichni členové prezidia se shodli na pokračování soutěže i v příštím roce. Podmínky i organizace by měly zůstat i nadále stejné, datum vyhlášení výsledků bylo stanoveno na 23.5.2013. Soutěž byla vyhlášena dne 31.10.2012 při příležitosti konání Dne marketingu, který uspořádal regionální klub ČMS ve Zlíně.

Již v listopadu se začalo s přípravnými pracemi, klasickou poštou a následně e-mailem byli osloveni všichni partneři i sponzoři z minulého ročníku, následně byl zaslán také e-mail všem mediálním partnerům. Průběžně přicházejí souhlasná vyjádření a je možno předpokládat, že účast ve všech složkách bude obdobná jako v minulém ročníku.

Současně bylo také zahájeno jednání o vytvoření nového skleněného symbolu soutěže – Velkého modrého delfína. Výsledky by měly být známy do konce roku.

 

III. Konference podzim 2012

V průběhu roku 2012 tradiční partner ČMS při pořádání konferencí Marketing Trend Economia, a.s. oznámil, že současná situace umožňuje uspořádání pouze jedné konference v průběhu kalendářního roku, a proto bylo dohodnuto, že napříště se budou konat konference jen v jarním termínu.

Pro podzimní termín uvažuje ČMS o spolupráci s novým partnerem České a kvalitní.

Předběžný termín byl stanoven na středu 23.10.2013 9.00-17.00 hod.

 

IV. Certifikace a prolongace

Podzimní certifikace se konala dne 8. listopadu 2012.

O proplongaci požádali a stanovená kritéria splnili:

 

Hájek Tomáš, RNDr.                          marketingový specialista   

Jelínek Jiří, Ing.                                marketingový poradce       

Klevarová Cecílie, PhDr., CSc.          lektor pro marketing           

Kubášek Marcel, Ing.                        marketingový poradce       

Marek Pavel, Ing.                              marketingový specialista   

Nétek Václav, doc. Ing.                     marketingový manažer      

Ožana Otakar, Ing.                            marketingový manažer      

Ožana Marek                                      marketingový specialista   

Vysekalová Jitka, doc., PhDr., Ph.D. marketingový poradce   

Zemene Pavel, Ing.                            marketingový manažer      

Zumrová Lucie, Ing., Ph.D.                marketingový manažer      

Certifikační komise pracovala ve složení - předsedkyně certifikační komise PhDr. Cecílie Klevarová, CSc – ředitelka Bercil Consulting. Dalšími členy komise byli doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka ČMS a prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., viceprezident ČMS

 

V. Časopis Marketing a komunikace

Také ve druhé polovině roku pokračovalo pravidelné vydávání časopisu Marketing & komunikace. V červnu  vyšlo třetí číslo zaměřené na téma Obchod 21. století a  4. číslo má již tradiční téma Marketingový výzkum.

Pravidelně zasedala redakční rada, která se kromě jednotlivých čísel a výběru kvalitních autorů zabývala i programovým zaměřením na příští rok, grafickým zpracováním a náplní obálek periodika, distribucí a zvýšením počtu odběratelů. Na žádost některých členů redakční rady bude tento orgán od 1.1.2013 obměněn a doplněn.  

Témata na rok 2013

číslo 1 – Marketingová komunikace

číslo 2 – Marketingové a produktové inovace

číslo 3 – Dialog se zákazníkem

číslo 4 –  Marketingový výzkum 

 

VI. Vzdělávání členů ČMS

Vzděláváním zaměstnanců členů České marketingové společnosti k posílení jejich adaptability

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00164

Pokračování vzdělávacích kurzů v rámci projektu

Společnost  Tempo Training & Consulting, která vyhrála výběrové řízení vypsané pro realizaci kurzů projektu pokračovala ve firmách čerpajících dotace ve školení jejich zaměstnanců.

Kurzy probíhají souběžně na několika místech v Čechách a na Moravě a ze strany ČMS jako příjemce dotace je pravidelně kontrolován jejich průběh, kvalita, zajištění publicity, účast frekventantů i úroveň lektorů.

Podle stanoveného harmonogramu bylo uspořádáno v červenci evaluační setkání a byla vypracována monitorovací zpráva.

Na jejím základě byla schválena pro projekt navýšená záloha, která byla připsána v listopadu na účet.

V druhé polovině roku probíhalo školení podle stanoveného harmonogramu a do konce roku by nemělo dojít k podstatným odchylkám.

 

VII. Ostatní činnosti

Partnerství a odborná garance vzdělávacích akcí a účast členů předsednictva na ostatních odborných akcích

Partneři, spolupracující asociace

V průběhu uplynulého období spolupracovala ČMS na svých projektech s několika partnerskými organizacemi a s dalšími vedla přípravná jednání o budoucí spolupráci. Formou vystoupení zástupců prezidia a ostatních členů potvrdila partnerství či převzala záštitu nad dlouhodobými i jednorázovými akcemi.

 

Letní aktivity v Praze

PR klub uspořádal pro své partnery a spolupracující organizace zábavný večer v pražském kasinu, kde formou fingované hry přiblížil účastníkům tento druh společenské zábavy. 

Skotské hry na zámku Sychrov

V krásném historickém prostředí zámku Sychrov proběhly už tradiční skotské hry, na které byli společností Gourmet pozváni jako zástupci partnerské organizace také členové ČMS. 

20 let CIMA- Českého institut pro marketing (CIMA),o.s.

Český institut pro marketing CIMA uspořádal k 20.výročí vzniku slavnostní večer v Botanické zahradě Praha Troja. Na akci byli pozváni zakladatelé sdružení CIMA, předchozí prezidenti CIMA, zástupci MPO ČR, významní představitelé současných profesních svazů, akreditovaní lektoři a všichni současní členové sdružení CIMA. Za ČMS se setkání zúčastnil její viceprezident prof. Gustav Tomek.

Zelený svět v Brně

Česká marketingová společnost ráda přijala pozvání předsedy Svazu květinářů a floristů ČR pana Jiřího Horáka na zahájení výstavy Zelený svět v Brně, která se konala poslední víkend v srpnu. Kromě babího léta ozývaly již první signály Vánoc v nápaditě aranžovaných expozicích evokující každoroční slavnostní atmosféru spojenou se závěrem roku.

Mezinárodní setkání v Irsku

Člen prezidia ČMS Jiří Mikeš se zúčastnil ve dnech 6.-9.září v Dublinu zasedání organizace ECAM (European Colleagues in Marketing and Advertising). Jiří Mikeš je jediným členem této organizace ze zemí „Nové Evropy“. ECAM sdružuje bývalé ředitele národních asociací komunikačních agentur. Členství není automatické. Přidruženými členy jsou zástupci z USA, Austrálie a Jihoafrické republiky.

Příprava zasedání EDCOM

Viceprezident ČMS Milan Postler připravoval společně s Jiřím Mikešem říjnové zasedání asociace EDCOM (Nadace pro výuku komerčních komunikací v EU), které se konalo na VŠE. Pražská škola je zakládajícím členem asociace. Oba pánové zajišťují na VŠE kurz komerčních komunikací, který je pořádán na Fakultě mezinárodních vztahů pod patronací EDCOM a České asociace komunikačních agentur (AKA). Gesci nad výukou má v tomto kurzu i prezidentka ČMS Jitka Vysekalová. Kurz se pořádá každý semestr jen pro 25 posluchačů a přednáší v něm kromě akademiků okolo 50 špičkových expertů z praxe. Výuka je velice prestižní záležitostí. Jeho absolventi jsou velmi úspěšní při hledání zaměstnání.

Den marketingu ve Zlíně

Česká marketingová společnost uspořádala spolu s regionálním klubem ČMS ve Zlíně dne 31. října 2012 Den marketingu. Bohatý program zahrnující odborné přednášky, diskuse i přátelské výměny názorů přilákal do Zlína značný počet odborníků i z ostatních regionů. Zlínský regionální klub v poslední době svými aktivitami dokazuje, že dobře připravená a promyšlená akce najde v řadách marketérů dost zájemců, kteří vítají předávání zkušeností sloužících k rozvoji jejich odbornosti.
V rámci Dne marketingu byla také vyhlášena soutěž Marketér roku 2012.

KAFKA - přehlídka tvorby regionální televizních stanic a studií

proběhla v prostorách Studia kabelové televize Kopřivnice ve dnech 2. listopadu a 3. listopadu 2012.  Ve vysílacích blocích byly hodnoceny příspěvky v kategoriích Zpravodajství, Dokument, Publicistika, Reklama / Propagační snímek a Kafka s úsměvem.
Členy poroty v kategorii reklamních snímků byli i členové prezidia ČMS Jitka Vysekalová a Jiří Mikeš. Diplom České marketingové společnosti udělili mladému tvůrčímu týmu SpŠ stavební Valašské Meziříčí  zúčastněných na  projektu  Coménius  za originální nápad reklamního snímku (Spot pro banku).

ČIFRA

Jannis Samaras, pan Kofola: „Když ji miluješ, není co řešit“
60. debatní večer Franchise Clubu se ve středu 14. listopadu 2012 od 18 hodin konal v historických prostorách klubu podnikatelů GOLEM v Praze 1, ul. Na Perštýně 18. Hostem 60. klubového večera byl Jannis Samaras, spolumajitel a generální ředitel rodinné firmy Kofola. Příjemným a zajímavím způsobem se s účastníky večera podělil o svůj životní a podnikatelský příběh, o své sny, postřehy a názory.

Veritasimus
Rozmarné marketérské léto
Po delší době byla v podvečer 8.10.2012 otevřena ve Vinném šenku v Náplavní ulici v Praze další výstava pořádaná Malou galerií ČMS Veritasimus ve spolupráci s příznivci a sponzory, k nimž patří především OKI a Corel. Tentokrát se (z velké části amatérští) fotografové ohlédli za nedávno skončeným létem.

V prosinci byla uspořádána výstava na téma Zima očima marketérů, tentokrát na Novotného lávce 5, ve vestibulu před Klubem techniků. Své fotografie poskytli členové ČMS a při vernisáži dne 19.12.2012 zazněla vtipná slova prezidentky ČMS Jitky Vysekalové i přesně směrované verše Pavla Lintymera. Příjemná předvánoční náladai potěšení z vystavených děl provázely účastníky vernisáže po celý večer.

Víno nejen pro znalce

Pravidelně pokračovala každý měsíc setkání členek Lady Wine Clubu, kde se dámy (a nejen ony, ale mnohdy také pánové) měly možnost seznámit s víny rozmanitých odrůd z různých částí světa. Každý večer byl doplněn návštěvou zajímavého hosta, který přítomné seznámil s okruhem svých zájmů a obohatil je nejen o nové poznatky, ale mnohdy jim nabídl i pozvání na různé kulturní akce (Intimní divadlo Bláhové Dáši, Divadlo Viola, sklářská umělecká tvorba, magické účinky vzácných kamenů  apod.)


VIII. Prezentace ČMS

  • k prezentaci ČMS je využívána účast na všech partnerských akcích
  • v rámci spolupráce s Economia má ČMS v časopise Trend Marketing prostor prezentovat činnost společnosti, pravidelně jsou uváděny aktivity ČMS i regionálních klubů, spolupráce s ostatními společnostmi a další aktuální dění v ČMS
  • webové stránky ČMS  -  stránky jsou pravidelně doplňovány v nejkratších možných termínech a postupně      jsou rozšiřovány podle potřeb jednotlivé rubriky a aktualizovány ostatní      útvary

 

IX.  Činnost regionálních klubů

 

  • Ostrava

            PhDr. Cecílie Klevarová, CSc

Členové klubu se scházeli na svých pravidelných schůzkách a probírali nejaktuálnější otázky vycházející z každodenní praxe. V prosinci proběhne v klubu závěrečná klubová párty, která mimo jiné zhodnotí i činnost klubu za uplynulý rok.

 

  • Liberec

            doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Činnost klubu se sestávala z příležitostných přednášek na aktuální témata především ve spolupráci s ICV (Institut certifikovaného vzdělávání).

 

  • Zlín

            doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Regionální klub Zlín připravil na konec října významnou akci Den marketingu, kterého se zúčastnili nejen marketéři a studenti z regionu, ale také odborníci z ostatních krajů ČR.
Podrobnější zpráva viz výše.   

 

  • Plzeň

            Ing. Pavel Novák

 20. září se uskutečnilo klubové setkání formou účasti členů RMK ČMS na doprovodném semináři v rámci 8. ročníku Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012. Na tomto semináři byly prezentovány různé formy marketingových přístupů v oblasti turistiky a cestovního ruchu. Členové RMK měli zároveň možnost navštívit veletržní prostory a absolvovat další zajímavý doprovodný program v rámci veletrhu.

Dne 28. listopadu v době od 9.00. do 14.00 hod. uspořádal Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje ve spolupráci s Regionálním klubem ČMS seminář Trendy cestovního ruchu a životní styl v prostorách úřadu Plzeňského kraje.

12. prosince se členové ČMS ze západočeského regionu sejdou na dalším již tradičním předvánočním společenském klubovém setkání pořádaném ve spolupráci s Plzeňským sdružením pro jakost.

 

Předpokládané akce v roce 2013

seminář na téma Výzkum trhu (spolu s České a kvalitní) – 13.2.2013

Veletrh Reklama, Polygraf květen 2013 – doprovodný program

vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku – 23.5.2013

certifikacekvěten 2013  

zasedání hlavního výboru ČMSčerven, prosinec 2013

 

Jitka Vysekalová, Milada Hábová  
prosinec 2012

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague