II. pololetí 2011

Zpráva o činnosti
České marketingové společnosti za II.pololetí 2011
Pro Hlavní výbor ČMS

 

l. Činnost prezidia

a) Prezidium se scházelo pravidelně 1 x měsíčně a projednávalo jak zásadní tak operativní otázky chodu společnosti.

b) Hlavními tématy jednání byla příprava konference Marketing Trend – podzim 2011, příprava a průběh certifikací v listopadu 2011, vyhlášení, příprava a realizace soutěže Marketér roku, předpokládané výsledky hospodaření roku 2011, spolupráce s partnerskými asociacemi, práce profesních a regionálních klubů a příprava časopisu Marketing a komunikace (3. a 4. číslo).

c) Předsednictvo se rovněž věnovalo přípravě a zavedení do provozu nových www stránek a činnosti klubu studentů a doktorandů.

II. Konference, semináře, doprovodné akce

Konference Marketing Trend na téma Poučení z krizového vývoje, kterou ČMS pořádala ve spolupráci s Economia, úspěšně proběhla 29. listopadu v sále hotelu Barceló Praha s celou řadou zajímavých prezentací. Podařilo se vyvarovat drobných nedostatků provázejících konferenci konanou v minulém roce ve stejném zařízení a přítomní hodnotili konferenci jak po obsahové, tak po organizační stránce velmi pozitivně.

První blok s názvem „V čase permanentních nejistot“ byl zahájen Lenkou Šilerovou, ředitelkou

výzkumu zákaznické loajality z výzkumné agentury Ipsos. Pohovořila na téma „Co ovlivňuje zákaznickou loajalitu v náročných časech?“ a na příkladech z každodenního života přiblížila posluchačům chování zákazníků v dnešní ekonomicky složité době.

Druhá prezentace si kladla otázku „Co se děje s mediální reklamou v turbulentních časech?“ Na ni se snažil odpovědět lektor Tomáš Bičík, Business Development Director z Mediaresearch.

Třetí v pořadí dopoledních hodinách vystoupil Viktor Laštovka, marketingový ředitel IBM, který prezentoval výzkum mezi marketingovými manažery. Jeho přednáška nesla název „Technologie ve službách marketingu“.

Druhý blok s názvem „Všichni znají, málokdo umí“ byl věnován především Googlu a jeho fungování v domácím prostředí. Ivana Giardi patří k nejkvalifikovanějším osobám, které na toto téma mohou přednášet, a posluchačům předložila kvalitní prezentaci s názvem „Kdo hledá, ten najde“ zabývající se tímto fenoménem.

Třetí blok „Jak růst, když trhy padají?“ uvedl Josef Voltr, generální ředitel Nespresso ČR. Promluvil hlavně o benefitech pro zákazníky a o metodách, jak jich přilákat co nejvíc i v dobách ekonomicky nepřívětivých. Jeho přednáška se jmenovala „Necenové benefity“ a na důkaz, jak takový marketing funguje, byl po celou dobu konání konference v předsálí konferenčního sálu umístěn stánek s vynikající kávou, kterou připravovaly usměvavé hostesky v několika variantách.

O poněkud specifickém marketingu ve složitých dobách pohovořil v následujícím příspěvku ředitel české pobočky Harley-Davidson Jaroslav Vavřina. Poukázal na to, že někdy i emotivní přístupy k nákupům mohou být usměrněny hlavou, tedy rozumem, jehož cílem je rozšíření a zkvalitnění trhu i získání nových klientů. Svou přednášku nazval „HD Praha za špatného počasí“.

Reprezentant firmy SodaStream Radim Klepetko FAST CR vystoupil s dalším příspěvkem „Vstup na trh v době krize“. Zabýval se situací, kdy se firma rozhodnr vstoupit na trh v okamžiku všeobecně považovaném za velmi nevhodný. Jeho příspěvek se snažil dokázat, že ne vždy fungují věci podle běžně zavedených standardů, ale že někdy lze využít zdánlivých nevýhod jako příležitosti obracející negativa v pozitiva.

Čtvrtý blok pod názvem „Nezáleží na době, záleží na přístupu“ reprezentoval svým příspěvkem Pavel Vondráček, šéfredaktor časopisu Maxim s přednáškou „Proč o nás nechtějí psát?“, v níž se snažil definovat hlavní chyby pracovníků odpovědných za PR své organizace, kteří svým postojem někdy víc škodí, než prospívají.

Cenovou politikou a významem slev na dnešním trhu se v závěrečném příspěvku zabýval specialista na cenotvorbu Václav Lorenc. V příspěvku pod názvem „Pricing v recesi aneb když slevy tak chytře“ hodnotí současnou situaci a vyvozuje z ní obecně platné závěry a ponaučení.


Marketér roku 2011

Sedmý ročník soutěže Marketér roku vyhlášen

Soutěž o titul Marketér roku 2011 vyhlásila Česká marketingová společnost u příležitosti konference Marketing Trend podzim 2011 konané v Praze 29. listopadu 2011. Stejně jako v minulých ročnících je cílem soutěže výběr významných osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce i marketingu obecně. Slavnostní vyhlášení provedla a symbol soutěže - Velkého modrého delfína - představila prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová. Vedle poslání a významu této akce ocenila i pravidelnou záštitu, kterou soutěži poskytuje Phillip Kotler. Předseda hodnotitelské komise prof. Gustav Tomek stručně uvedl nová pravidla hodnocení soutěže a způsob přihlášení. Podrobněji Vás s nimi seznámí v další části našeho programu.

Přihlášku a informace o soutěži najdou zájemci na www.cms-cma.cz

III. Certifikace a prolongace

Podzimní certifikace se konala dne 10. listopadu 2011.

Titul Marketingový manažer úspěšně obhájil ing. Petr Lošák, majitel firmy Montycon Gastro, s.r.o. Ostrava
Titul Marketingový manažer úspěšně obhájil ing. Michal Citora, obchodní a marketingový ředitel firmys Semag, s.r.o. Havířov

O proplongaci požádali a stanovená kritéria splnili:
PhDr. Olga Brožová, marketingový specialista
RNDr. Helena Křepelková, CSc.
, marketingový poradce
Ing. Bohuslav Mašek
, marketingový specialista
Ing. Ladislav Tomica
, marketingový manažer

Certifikační komise pracovala ve složení - předsedkyně certifikační komise PhDr. Cecílie Klevarová, CSc – ředitelka Bercil Consulting. Dalšími členy komise byli doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka ČMS a ing. Jiří Mikeš, hostující profesor VŠ


IV. Časopis Marketing a komunikace

Pravidelně vychází časopis Marketing & komunikace. Ve druhé polovině letošního roku vyšlo číslo 3 zaměřené na téma Značka jako nástroj marketingové strategie a 4. číslo má téma Marketingový výzkum.
Časopis Marketing & komunikace že představuje trvalý prostředek komunikace mezi Českou marketingovou společností a odbornou marketingovou veřejností. Časopis si po celou dobu vydávání udržuje svůj nekomerční charakter a je možno bez nadsázky říci, že se tak stává, vedle publikování výrazných podnětů pro marketingovou praxi, i významnou platformou pro publikování teoretických poznatků, výsledků z marketingových výzkumů zaměřených nejen na určité marketingové nástroje, ale i obecně na problematiku marketingového managementu.
Časopis je od roku 2007 vydáván v nové grafické úpravě a plnobarevné podobě, jeho obsah je na vysoké profesionální úrovni a přispívat do něj mohou nejen členové ČMS, ale i odborníci ze široké marketingové veřejnosti.

Témata na rok 2012

číslo 1 – Marketingová komunikace
číslo 2 – Marketing B2B
číslo 3 – Obchod 21. století
číslo 4 - Marketingový výzkum

V. Vzdělávání členů ČMS

Vzděláváním zaměstnanců členů České marketingové společnosti k posílení jejich adaptability

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00164

Pokračování vzdělávacích kurzů v rámci projektu

Společnost Tempo Training & Consulting, která vyhrála výběrové řízení vypsané pro realizaci kurzů projektu pokračovala ve firmách čerpajících dotace ve školení jejich zaměstnanců.

Kurzy probíhají souběžně na několika místech v Čechách a na Moravě a ze strany ČMS jako příjemce dotace je pravidelně kontrolován jejich průběh, kvalita, zajištění publicity, účast frekventantů i úroveň lektorů.

Podle stanoveného harmonogramu bylo uspořádáno evaluační setkání (do konce roku proběhne ještě 1x) a byla vypracována monitorovací zpráva. Prostředky jsou čerpány v souladu se stanoveným plánem, rovnoměrně a v předepsané výši.

Průběžně probíhají pracovní schůzky jak zástupců ČMS s managementem projektu, tak se zástupci školící firmy. Případné připomínky a požadavky jsou řešeny operativně, bez průtahů se snahou najít společné řešení vyhovující oběma stranám.

VI. Ostatní činnosti

Partnerství a odborná garance vzdělávacích akcí a účast členů předsednictva na ostatních odborných akcích

ČMS partnerem veletrhu FOR PRESENT
Česká marketingová společnost se dohodla na vzájemné prezentaci se společností ABF, a.s., pořadatelem veletrhu FOR PRESENT a souběžných veletrhů FOR DECOR – FOR INTERIOR. Akce se uskutečnila ve dnech 6.10 – 9.10. 2011 v Pražském veletržním areálu Letňany. Členové ČMS, partneři a spolupracovníci byli podrobně informováni a seznámeni s možnostmi své případné účasti. Byla také rozeslána elektronická vstupenka. ČMS takto naplňuje jedno ze svých hlavních poslání - slouží jako informační servis pro své členy.

Účast na veletrhu Svět reklamy
4.10.2011 proběhl v hotelu Diplomat veletrh firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie. ČMS se prezentovala nabídkou dosud vyšlých čísel letošního ročníku časopisu Marketing a komunikace, člen ČMS ing. Zdeněk Sládek ze společnosti Dost dobrý design přednášel o pravidlech typografie, svůj sortiment předvedla i firma Ritter CZ, tradiční sponzor soutěže Marketér roku.

CARBON: Křest novinky mobilních prezentačních systémů
Ve středu 20. července 2011 se v Praze na Vltavě na parníku Danubio uskutečnilo plovoucí představení nového prezentačního a reklamního prostředku ryze české provenience, který uvádí na trh společnost Freeboard, člena ČMS. Toto zařízení je favoritem nedávno probíhajícího testu. Jeho předností je zejména vysoká stabilita, pro outdoorové reklamní prostředky velice důležitá. Křtu se za ČMS ujala prezidentka doc. Jitka Vysekalová.

ČMS partnerem CZECH TOP 100
Česká marketingová společnost se dohodla na spolupráci s organizací, tradičně připravující soutěž CZECH TOP 100. Odborné posouzení kandidátů z hlediska jejich marketingových aktivit tak jistě přispěje ke komplexnosti výběru laureátů této prestižní soutěže. Členové prezidia ČMS se podíleli na práci odborné poroty posuzující závěrečné zprávy přihlášené do této soutěže.

POPAI : pokračování spolupráce
Obě společnosti se vzájemně informují o pořádaných akcích. Členové prezidia ČMS se zúčastnili odborné konference POPAI - Marketing at-retail POPAI forum 2011 na téma
Potenciál místa prodeje ve světle analýz a případových studií. Byli rovněž členy poroty POPAI AWARDS 2011 o nejlepší prostředky in-store komunikace.

Malá galerie ČMS VERITASIMUS
12. září byla zahájena další výstava fotografií ve Vinném šenku v Náplavní ulici v Praze s názvem Reklama učí se i chybama (pardon chybami), kde vedle vybraných textů autorky Jitky Vysekalové a Jiřího Mikeše - pravidel, jak vytvářet účinná reklamní a informační sdělení, bylo představeno vždy několik fotografických ukázek autora Josefa Kroupy, dokládajících, že v praxi není vždy „všechno zlato, co se třpytí”. Další výstava bude zahájena 20. 12. a představí na ní své studiové portréty člen hlavního výboru ČMS Luboš Josef Marek.

LADY WINE CLUB
Ve středu 26. října v restaurantu Zlatý had se konalo neformální setkání členek Lady Wine Klubu, nejen s ochutnávkou dobrých vín, ale také s bohatým programem. Další setkání se uskuteční zítra, 8. prosince v prostorách originálního a prestižního restaurantu Staropražská krčma Jedová chýše. Bohatý hudební a kulinářský program doprovází tentokrát vína ze známého a oceňovaného vinařství Radomila Balouna z Velkých Pavlovic, mužským hostem večera je režisér, herec a scenárista Igor Chaun. Příjemným bonusem setkání je bohatá tombola o ceny partnerů večera a možnost přímo na místě zakoupit originální vánoční dárky či víno, které bylo přítomnými dámami oceněno titulem „Lady Wine doporučuje“.

 

VI. Prezentace ČMS

 • k prezentaci ČMS je využívána účast na všech partnerských akcích
 • v rámci spolupráce s Economia má ČMS v časopise Trend Marketing prostor prezentovat činnost společnosti, pravidelně jsou uváděny aktivity ČMS i regionálních klubů, spolupráce s ostatními společnostmi a další aktuální dění v ČMS
 • webové stránky ČMS - intenzívně se pracovalo a pracuje na úpravě nové podoby www stránek, jejichž finální podoba je dokončována v těchto dnech

 

VII. Činnost regionálních klubů

 • Ostrava
  PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.

Odborný seminář 9. listopadu 2011 v Ostravě.

Téma: Nový přístup k marketingu v důsledku ekonomických změn v tržním prostředí.

Úvodní přednášku na téma Co nového v marketingové komunikaci přednesla prezidentka ČMS Jitka Vysekalová. Dále v programu vystoupili se zajímavými příspěvky ing. Miloslav Cváček, Ph.D., majitel firmy ISMM Production&Business Cooperation s.r.o., který se ve svém vystoupení zaměřil na změny marketingového chování v podniku v současném období a představitel firmy Pulary s.r.o. s příspěvkem na téma vliv informačních technologií na komunikační schopnost firmy.

 • Východní Čechy
  ing. Marcela Kožená

Říjen 2011 – Týden teorie a praxe v ekonomice. 5. Ročník přednášek pro studenty, členy ČMS a odbornou veřejnost,zajišťovaný akademickými pracovníky i odborníky z praxe.
Listopad 2011 – Strategické řízení města Pardubice. Přednáška spojená s diskusí na magistrátu města Pardubice, zajišťovaná vedoucími odborů magistrátu Ing. Alešem Berkou a Ing. Davidem Tomiškou na téma Strategické plánování v Pardubicích a městská průmyslová zóna Pardubice. Akce byla určena členům ČMS a studentům FES.

 • Zlín
  doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Workshop - Profesor Foret na FMK aneb otázky a odpovědi nejen o marketingové komunikaci. Listopadové setkání uspořádala Česká marketingová společnost ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

VIII. Personální změny a další úpravy
Z funkce tajemnice ČMS odešla Zdena Háchová a do funkce výkonné ředitelky nastoupila Milada Hábová, která v této funkci pracovala již v předcházejících letech.
Došlo také k úpravě pracovní doby sekretariátu.

Předpokládané akce v roce 2012

Participace na výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě
Účast na veletrhu REKLAMA/POLYGRAF – březen 2012
Vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku 2011 16. května 2012
Konference Marketing Trend31. května 2012 / říjen 2012
Certifikace
24. května 2012 / 8. listopadu 2012
Zasedání hlavního výboru ČMS14. června 2012 / 6. prosince 2012

Jitka Vysekalová, Milada Hábová
prosinec 2011

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague